Statut

STATUT KLUBU ŻEGLARSKIEGO „SANTA MARIA” przy Klubie Inteligencji Katolickiej w Warszawie

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Niniejszy Statut reguluje działalność Klubu Żeglarskiego Santa Maria zwanego dalej „Santa Maria”.

§ 2

 1. „Santa Maria” jest sekcją Klubu Inteligencji Katolickiej (zwanego dalej KIK) z siedzibą przy ulicy Freta 20/24a w Warszawie.
 2. Siedzibą „Santa Marii” jest działka nr 248/3 w Załubicach Starych (Wolica 95C, 05-255 Stare Załubice), zwana dalej „Wolica”, dzierżawiona przez KIK dla „Santa Marii”.
 3. Regulamin porządkowy „Wolicy” stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 3

 1. „Santa Maria” nie posiada osobowości prawnej.
 2. „Santa Maria” posiada własną pieczęć zatwierdzoną przez KIK.

§ 4

Jako Klub Żeglarski „Santa Maria” jest członkiem PZŻ (Polskiego Związku Żeglarskiego) oraz może, decyzją Zarządu „Santa Marii”, przystępować do innych zrzeszeń żeglarskich, za zgodą Zarządu KIK.

§ 5

„Santa Maria” może zostać rozwiązana jedynie przez Zarząd KIK-u.

CELE I ŚRODKI

§ 6

Celem „Santa Marii” jest szkolenie oraz wychowywanie dzieci i młodzieży zgodnie z wartościami chrześcijańskimi i etyką żeglarską, oraz zgodnie z tradycją i etosem KIK.

§ 7

By realizować swoje cele „Santa Maria” organizuje:

 1. pikniki rodzinne;
 2. regaty;
 3. prace remontowe;
 4. obozy szkoleniowe Pierwsze Halsy;
 5. rejsy;
 6. szkolenia na patent PZŻ;
 7. inne imprezy żeglarskie;
 8. szkolenia i spotkania dla Kadr.

§ 8

 1. „Santa Maria” utrzymuje się z:
  1. składek członkowskich;
  2. opłat zwanych czarterami, wpłacanych przez wypożyczających sprzęt;
  3. wynajmu;
  4. dofinansowań KIK-u;
  5. dofinansowań sponsorów.
 2. Cennik czarteru ustala Zarząd „Santa Marii” w specjalnym zarządzeniu.

CZŁONKOWIE

§ 9

 1. „Santa Maria” ustanawia trzy rodzaje członkostwa:
  1. honorowe;
  2. czynne;
  3. zwyczajne.
 2. Członkowie „Santa Marii” nie muszą być członkami KIK-u.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym jest osoba, która wypełniła deklarację członkowską i dostarczyła ją Zarządowi „Santa Marii” oraz opłaca składki członkowskie.
 2. Decyzję o przyjęciu bądź nie w poczet członków podejmuje Zarząd zwykłą większością głosów. Na odmowę przyjęcia przysługuje odwołanie do Zarządu KIK-u.

§ 11

Członkiem czynnym jest osoba, która spełnia wymogi członkostwa zwyczajnego oraz bierze aktywny udział w działaniu „Santa Marii”. O przyznaniu i odebraniu członkostwa czynnego decyduje Zarząd. 

§ 12

Członkostwo zwyczajne i czynne nie jest stałe. Lista członków jest odnawiana co roku. Deklaracje można odnowić na Walnym Zebraniu „Santa Marii” lub w sytuacjach szczególnych, przez osobisty kontakt z Zarządem „Santa Marii”.

§ 13

Składki członkowskie pobierane są przez Zarząd „Santa Marii” raz na rok. Wysokość składek jest ustalana każdego roku przez Zarząd „Santa Marii” i ogłaszana na Walnym Zebraniu „Santa Marii” w specjalnym zarządzeniu.

§ 14

Członkostwo honorowe jest nadawane na wniosek Zarządu „Santa Marii” przez Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym „Santa Marii”. Jest dożywotnie i nie wymaga płacenia składek członkowskich.

§ 15

Członek zwyczajny „Santa Marii” ma prawo:

 1. brać udział we wszystkich formach działania „Santa Marii” wymienionych w § 8 Statutu;
 2. uczestniczyć z czynnym prawem wyborczym w walnych zebraniach członków;
 3. korzystać ze sprzętu sportowego poza czasem rejsów i obozów;
 4. brać czynny udział w działalności „Santa Marii”.

§ 16

Członek czynny „Santa Marii” ma prawo:

 1. brać udział we wszystkich formach działania „Santa Marii” wymienionych w § 8 Statutu;
 2. uczestniczyć z czynnym i biernym prawem wyborczym w walnych zebraniach członków;
 3. korzystać ze sprzętu sportowego poza czasem rejsów i obozów;
 4. brać czynny udział w działalności „Santa Marii”.

§ 17

 1. Prawo wyborcze czynne przysługuje osobom, które ukończyły 16 rok życia.
 2. Prawo wyborcze bierne przysługuje osobom, które ukończyły 18 rok życia.

§ 18

Członek „Santa Marii” ma obowiązek przestrzegania:

 1. Statutu KIK-u;
 2. Statutu „Santa Marii”;
 3. Regulaminu ośrodka;
 4. regulaminu wyjazdów „Santa Marii”;
 5. zasad współżycia społecznego;
 6. zwyczajów żeglarskich.

§ 19

 1. Przynależność do „Santa Marii” oraz prawa i obowiązki członka wygasają w przypadku:
  1. nie odnowienia deklaracji członkowskiej na następny rok;
  2. wystąpienia z „Santa Marii” zgłoszonego na piśmie do Zarządu „Santa Marii”;
  3. nieprzestrzegania obowiązków wynikających z § 17 niniejszego Statutu;
  4. nie wpłacenia składki członkowskiej za kolejny rok uczestnictwa.
 2. Utratę członkostwa „Santa Marii” stwierdza Zarząd. Osobie, która utraciła członkostwo przysługuje odwołanie do Zarządu KIK-u.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§ 20

W skład Walnego Zebrania Członków wchodzą wszyscy członkowie „Santa Marii”.

§ 21

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. wybór Komandora (przewodniczącego Zarządu) oraz 2 członków Zarządu bezwzględną większością głosów;
 2. odwoływanie członków Zarządu większością 3/5 głosów;
 3. przyjmowanie sprawozdań Zarządu na każdym posiedzeniu zwyczajnym;
 4. ustalanie głównych kierunków działań „Santa Marii”;
 5. nadawanie członkostwa honorowego „Santa Marii”.

ZARZĄD

§ 22

1. Władzą wykonawczą „Santa Marii” jest Zarząd.

2. Kadencja Zarządu trawa dwa lata.

§ 23

Zarząd „Santa Marii” rozlicza się ze swojej dwuletniej działalności przed Prezydium KIK-u, w formie pisemnego sprawozdania, które zostaje udostępnione także wszystkim członkom „Santa Marii”.

§ 24

Zarząd składa się z Komandora oraz dwóch do czterech pełnoletnich członków czynnych, którzy powinni posiadać co najmniej stopień Żeglarza Jachtowego. Komandor może na mocy swojej decyzji wybrać do Zarządu maksymalnie dwie dodatkowe osoby.

§ 25

Do obowiązków Zarządu należy:

 1. organizacja sezonu, tj. ustalenie terminów rozpoczęcia i zakończenia prac remontowych, „podpływu”, rejsów i obozów w danym sezonie;
 2. ustalenie zasad postępowania na rejsach i obozach;
 3. prowadzenie finansów;
 4. sporządzenie rocznego sprawozdania;
 5. uchwalanie preliminarza wydatków oraz jego zmiana;
 6. zabieganie o dobry stan techniczny nieruchomości i wszelkich urządzeń użytkowanych przez „Santa Marię”;
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków „Santa Marii” przynajmniej raz w roku, informując wszystkich członków „Santa Marii” oraz Zarząd KIK-u o miejscu, terminie i planowanym porządku obrad, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 8. prowadzenie działalności „Santa Marii” poza sezonem;
 9. prowadzenie archiwum;
 10. ustalanie zasad bieżącego funkcjonowania „Wolicy”;
 11. wykonywanie innych obowiązków, niezastrzeżonych dla Walnego Zebrania Członków.

ORGANIZACJA SEZONU SPORTOWEGO

§ 26

Do kierowania pracami przy poszczególnych łódkach Zarząd powołuje członków „Santa Marii”, dalej zwanych Bosmanami.

§ 27

Bosmani, za zgodą Zarządu, mogą powołać pomocników zwanych dalej Młodszymi Bosmanami.

§ 28

Zarząd ustala ostateczny termin wyremontowania łodzi przez Bosmanów, wysokość ich wynagrodzenia, oraz ich pozostałe obowiązki i przywileje.

§ 29

Bosmani zobligowani są do przedstawienia Zarządowi (w podanym przez Zarząd terminie) planu remontu i rozliczenia się z wykonywanych prac.

§ 30

Zarząd może odmówić wypłacenia całości lub części wynagrodzenia za remont łodzi w przypadku gdy Bosman nie wywiąże się z obowiązków wynikających z § 27 i § 28 lub wywiąże się w sposób niezadowalający.

§ 31

Zarząd określa warunki przyjmowania chętnych na obozy organizowane przez „Santa Marię”.

§ 32

Statut ten może zostać zmieniony jedynie przez Walne Zebranie Klubu Żeglarskiego „Santa Maria” w porozumieniu z Prezydium KIK-u.